Carta de port nacional

Carta de port nacional

El transport nacional de mercaderies per carretera, segons les xifres ofertes pel Ministeri de Foment, ha sofert, en els darrers exercicis des del 2008 (inclòs), un progressiu descens en el nombre de tones transportades, situant-se el 2013 en valors propers al milió (sent en 2007 superior als 2.300.000 tones). Els motius d’aquesta reculada hem de buscar-lo en l’encariment del combustible i, sobretot, en les conseqüències d’una recessió econòmica que ha afectat aquest sector d’una manera especial. Amb tot, les dades del segon trimestre de 2014 són una mica més encoratjadors, registrant-se un augment notable respecte al mateix període de l’any anterior i confirmant que, en el transport interior (regulat per la carta de port nacional), el transport per carreteres segueix sent el predilecte per companyies i clients.

La carta de port nacional no és, doncs, un assumpte de poca importància per a la gestió de projectes logístics de tota índole i envergadura, i per aquest motiu avui tractarem de donar una mica de llum sobre les seves característiques i especificitats.

La carta de port nacional: definició, funció i contingut

La carta de port nacional, o carta de transport per carretera, recull l’estipulat per la Llei del contracte de transport terrestre de mercaderies de l’11 de novembre de 2009, també coneguda per LCTT, en vigor des de febrer de 2010.

Encara acredita el contracte de transport terrestre signat per l’empresa transportista i l’expedidor, sent aquesta una de les funcions principals de la carta de port nacional, a més també compleix la seva funció com a document acreditatiu de les instruccions particulars que el client dóna a l’empresa transportista . Per això, les cartes de port nacional s’emeten amb tres còpies, de les quals una ha de romandre en tot moment al costat de la mercaderia (identificant en tot moment el contingut transportat, a l’expedidor i el transportista, a més dels altres detalls que en ella s’especifiquin), i les altres dues quedaran en mans del client i l’empresa de transport, respectivament.

Cada enviament o mercaderia que es transport per carretera ha d’anar acompanyada de la seva respectiva carta, i en el cas d’haver de dividir-se en diversos vehicles, qualsevol de les parts podrà exigir que s’emeti una carta per vehicle especificant les quantitats, el tipus, el volum i el pes de la mercaderia que s’hagi separat de la càrrega principal.

Tota carta de port nacional ha d’incloure, segons les disposicions de la LCTT:

  • Identificació del lloc i el moment en què s’efectua la càrrega (lloc, data i hora), previsió del lliurament i identificació del moment i lloc en què es realitza efectivament el lliurament de la mercaderia.
  • Dades identificatives del client, el transportista i el receptor de la mercaderia o destinatari.
  • Identificació de la càrrega: valor, tipus, quantitat d’embalums, pes, volum …; perillositat, peculiaritats, embalatge …
  • Cost total del transport i fórmula de pagament.
  • Identificació del vehicle de transport.

Les carta de port nacional pot ser emplenada a mà o mecànicament, i signada de qualsevol manera que permeti identificar cadascuna de les parts implicades (signatura a mà, estampació de segell, ràfega …), això és, al carregador, el transportista i el destinatari.

DESCARREGUI LA NOSTRA CARTA DE PORTS FENT CLICK AQUÍ

Font: Retos en Operaciones y Logística